Skip to main content

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU VE MESAFELİ EĞİTİM SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Aşağıda isim/unvan ve bilgileri verilen taraflar arasında, belirtilen şartlarda serbest iradeleri ile “Eğitim satış sözleşmesi” yapılmıştır.

1- TARAFLAR

Satıcı/Sağlayıcı:

Ünvanı: WESTHAN CAPİTAL EĞİTİM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi: Çamlıçay Mah. 5216 Sk No:14 Urla/İzmir

Telefon: +90 (505) 910 85 10

E-mail: contact@westhancapital.com

(Sözleşmede “SATICI” olarak anılacaktır.)

Alıcı:

Adı/soyadı/Ünvanı:

Adresi:

Telefon:

E-mail:

(Sözleşmede “ALICI” olarak anılacaktır.)

2-TANIMLAR:

İşbu sözleşmede yer alan,

SATICI: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi

SAĞLAYICI: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi

TÜKETİCİ: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi

TARAFLAR: SATICI ve ALICIyı

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

KALICI VERİ SAKLAYICISI: ALICININ gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

SİTE: SATICI tarafından satışa sunulan ürün ve/veya hizmetlerin belirlenen satış bedeli üzerinden satın alınmasına imkân veren, SATICI’ya ait www.westhancapital.com alan adını ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitelerini

İfade eder.

2-KONU:

İşbu sözleşme,  ALICI’nın SATICI’ya ait www.westhancapital.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, aşağıda nitelikleri ve ücreti belirtilen eğitim hizmetinin satışı ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Satış Sözleşmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşmenin konusu, finansal piyasada yatırım yapmak ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen ancak finansal piyasalar hakkında yeterli bilgi ve birikime sahip olmayan ALICIya, yönlendirme niteliğinde olmayan, temel ve genel nitelikte strateji ve analiz, finansal grafik ve tabloların okunması ile doğru yatırımın niteliği hakkında verilecek (çevrimiçi) eğitimlerdir.

SATICI tarafından verilecek eğitim yalnızca SATICInın yorum ve tavsiyesi olup eğitimde verilecek yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmakta iken SATICI tarafından ALICIya yalnızca finansal piyasa hakkında temel ve genel nitelikte bilgiler verilecektir.

SATICI tarafından verilen eğitim hizmetleri sitemizin “HİZMETLER” bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. ALICI, almak istediği eğitimin ücretini ödemekle, SİTE üzerinde kayıtlı eğitim videolarına erişebilir. ALICI, işbu sözleşmeyi onaylamakla sözleşme konusu hizmetler hakkında bilgilendirildiğini kabul ve taahhüt eder.

3-ÜCRET:

SATICInın vereceği eğitimlerin ücreti, eğitimin niteliğine göre değişiklik göstermekte olup sitemizin “HİZMETLER” kısmında ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Eğitimlere ilişkin fiyatlar KDV Dahil/Hariç olmak üzere belirlenmiştir. İlan edilen fiyatlar ve kampanyalar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. ALICI, işbu sözleşmeyi onaylamakla eğitimlerin ücretleri konusunda bilgilendirildiğini ve satın almak istediği eğitime karşılık gelen ücreti peşin olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4-ALICI OLMA ŞARTLARI:

4.1. İşbu sözleşme uyarınca SATICIya ait SİTE üzerinden eğitim satın almak isteyenler, kimlik bilgileri ve/veya firma bilgileri de dâhil olmak üzere, SATICI tarafından talep edilen kendilerine ait tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde siteye girdikten sonra, SİTEnin “HİZMETLER” kısmında yer alan eğitimlerden satın almayı talep ettiklerini seçerek seçtikleri eğitimin bedelini ödemeyi kabul ederler ve ALICI olmaya hak kazanırlar. ALICI; yürürlükteki mevzuata, işbu sözleşmeye, sitede yer alan üyelik sözleşmesi, gizlilik sözleşmesi ve diğer tüm kurallara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.2. ALICI olmak için gerçek kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Tüzel kişilik adına ücretli üyelik başvurusu yapanların ise, şirketi temsile ve yönetmeye yetkili olmaları şarttır. SATICI’nın ücretli üyelik bilgilerinin doğruluğunu denetleme yükümlülüğü bulunmadığından, bilgilerin yanlış verilmesi durumunda, ücretli üyelik süreci tamamlanmamış olacak ve olası bir ihtilaf durumunda SATICI’nın hiçbir yasal sorumluluğu bulunmayacaktır. ALICI, SATICI’nın bu bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü olmadığını ve üyelik şartlarına dair bilgilerinin ve belgelerinin tamamının doğru olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5-SATIN ALMA VE ÖDEME PROSEDÜRÜ:

5.1. ALICI, üyeliğe hak kazanacak işlemleri tamamlandıktan sonra, Kredi Kartı İle Satış, Banka Havalesi İle Satış yöntemlerinden biriyle satın almayı gerçekleştirir.

5.2. Kredi Kartı ile Satış: ALICI, SATICI’nın belirlediği ve sitede yer verdiği satışa ilişkin tüm detay ve bilgileri içeren eğitim hizmetlerini, SİTE üzerinden sipariş oluşturması, ön bilgilendirme metnini ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmesiyle ve eğitim hizmetlerinin bedelini kredi kartı ile ödemesiyle satış işlemi gerçekleşir.

5.3. Banka Havalesi ile Satış: ALICI, SATICI’nın belirlediği ve sitede yer verdiği satışa ilişkin tüm detay ve bilgileri içeren eğitim hizmetlerini, site üzerinden sipariş oluşturması, ön bilgilendirme metnini ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmesiyle ve eğitim hizmetlerinin bedelini SATICI’nın banka hesabına ödenmesine ilişkin taahhütte bulunması (ödeme kaydı oluşturması) ile satış işlemi gerçekleşir.

5.4. Taraflarca anlaşılan eğitim hizmetinin bedeli ALICI tarafından SATICI’nın sitede veya telefon aracılığıyla belirttiği banka hesabına ödenmek zorundadır. Bu hesaptan başkaca bir hesaba ödenen paralar için SATICI’nın hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.5. SATICI, işbu sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği her bir eğitimin satış işlemi için bedel almaya hak kazanır. ALICI eğitim hizmetini almayı kabul etmesi ile birlikte aynı anda ödeme yapmayı kabul beyan ve taahhüt eder. ALICI, SATICI tarafından belirlenen bedelleri KDV dahil olmak üzere ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

6-ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

6.1.İşbu sözleşmeyi onaylamakla ALICI, SATICI’nın isim, ünvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu eğitimin temel nitelikleri, vergiler hariç olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli ve masrafları vs. satışa konu eğitim ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, işbu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında eğitim hizmeti satın aldığını işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

6.2.ALICI kendisi tarafından verilen bilgilerin doğru olduğunu, aksi halde yaşanacak sıkıntılarda kendisinin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3. ALICI işbu sözleşmeyi onaylamakla birlikte sözleşme hükümleri hakkında bilgilendirildiğini ve sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

6.4. ALICI satın alacağı eğitimlerin ücreti konusunda bilgilendirildiğini ve satın almayı talep ettiği eğitim ücretini peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi hali saklıdır.)

6.5. Cayma Hakkı:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde öngörüldüğü üzere ALICI, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise ALICININ veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI sözleşmenin kurulmasından malın/hizmetin teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi gerekir. Cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirim, işbu sözleşmenin ilk maddesinde yer alan SATICIya ait iletişim adreslerine yapıldığı takdirde geçerli sayılır.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15-ğ bendi uyarınca, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz. Bu bağlamda, ALICI eğitim ücretini ödediği an eğitime ilişkin videolara site üzerinden ulaşacağından, işbu sözleşme konusu eğitim hizmeti elektronik ortamda anında ifa edilen hizmet olup, ALICI CAYMA HAKKINI KULLANAMAYACAKTIR.

ALICI, işbu sözleşmeyi onaylamakla, kanun ve mevzuata uygun olarak cayma hakkı ve işbu sözleşmede kanun gereği ilişkin cayma hakkını kullanamayacağı hususunda bilgilendirildiğini kabul ve taahhüt eder.

6.6. ALICI, SATICI tarafından verilen eğitim hizmetinden kaynaklanan şikâyetlerini SATICI’nın yukarıda yer alan iletişim adreslerine iletebilir. SATICI işbu şikayetleri 15 gün içinde inceler ve çözümü hakkında ALICIya geri dönüşünü sağlar.

6.7. ALICI, işbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

6.8.ALICI, satın almış olduğu hizmetten kusursuz şekilde yararlanmak için gerekli bilgisayar donanımını ve yazılımını bulundurmak veya kullanmakla yükümlüdür. Bu anlamda ALICI’dan kaynaklanan yazılımsal ya da donanımsal eksiklik veya arızalar sebebiyle SATICI sorumlu tutulamaz.

6.9. Gizlilik ve Alıcının Sorumluluğu:

SİTEde yer alan eğitim videolarından yalnızca eğitim için kayıt yaptıran ve ücretini ödeyen ALICI faydalanabilir. Bu videoların yahut videolarda şirket tarafından sunulan eğitime ait bilgilerin ALICI tarafından alıcı olmayan üçüncü kişilerle herhangi bir mecrada paylaşılması halinde SATICInın uğradığı zararlardan ALICI sorumludur.

7-SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

7.1. SATICI, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. (Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi hali saklıdır.)

7.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.westhancapital.com (SATICI) sorumlu değildir. Buna istinaden SATICI, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI’dan hak ve alacak iddiasında bulunamaz.

7.3. ALICI’nın, işbu sözleşmenin üstünde bulunan yasal mevzuata uymaması, işbu sözleşme hükümlerinden birini ihlal etmesi veya site kurallarına uymaması halinde SATICI; ihtara gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin her zaman tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir. SATICI, fesih dışında ALICI’nın siteye üyeliğini dondurma, kısıtlama, sonlandırma işlemleri yapabileceği gibi sözleşme ihlaline ilişkin belge, içerik, yorum ve her türlü bilgiyi silme ve siteden kaldırma hakkına sahiptir.

7.4. SATICI’nın sitesinde yer alan ve reklam amaçlı veya başka sitelere girişe izin verilmesine yönelik konulmuş olan linklerin, ALICI veya 3. şahıslar tarafından ziyaret edilmesi nedeniyle meydana gelecek zararlardan dolay SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI bu maddede değinilen sitelerin içeriğinin güvenilirliği konusunda hiçbir taahhütte bulunmadığı gibi, siteyi ziyaret etmeleri sebebiyle üyelerin ve 3. kişilerin karşılaşacakları olumsuz sonuçlardan da sorumlu tutulamaz.

7.5.ALICI tarafından SATICI’ya aksi yönde beyanda bulunulmadığı sürece, ALICI’ya e-posta, SMS vs. elektronik haberleşme araçlarıyla iletiler gönderilebilecektir.

7.6. Sözleşmeye aykırılık hallerinde SATICI’nın her türlü zararının tazminini talep hakları saklıdır. 

8-MÜCBİR SEBEPLER:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra doğal afet, yangın, sel, isyan, grev, kötü hava koşulları, savaş, terör eylemleri, ambargo, idari ve yasal mercilerin yayın kapatma, erişimi engelleme, erişime ara verme ve kısıtlama kararları, altyapı ve internet arızaları gibi tarafların iradesi dışında gerçekleşen, taraflarca sözleşmenin akdi esnasında öngörülmeyen ve öngörülmesi mümkün olmayan nedenlerin ortaya çıkması ve taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran hallerde, mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. Taraflardan biri, mücbir sebeplerin gerçekleşmesinden dolayı edimini ifa edemeyen diğer taraftan herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacaktır.

9RİSKLER:

SATICI tarafından site üzerinden verilen eğitimlerde yer alan bilgiler, tamamen SATICInın kişisel bilgi ve öngörülerine dayanmakta olup eğitimde verilecek yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Zira yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. SATICI ise yalnızca finansal piyasa ile ilgili temel ve teknik bilgiler verecek, kişiye özel tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmayacaktır. SATICI tarafından verilecek finansal eğitimleri alan ALICI, finansal piyasada dilediği gibi hareket etmekte serbesttir. ALICInın finansal piyasadaki işlemlerinden, ekonomik koşullardaki değişiklikten ve her türlü finansal riskten dolayı ALICInın uğraması muhtemel zararlardan SATICInın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI, SATICIdan satın alacağı eğitimlerin yalnızca temel ve teknik eğitimler olduğunu ve SATICInın kişisel öngörülerine dayandığını bildiğini, şahsi finansal işlemlerinden dolayı SATICIya karşı hiçbir hak ve talepte bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

9- GİZLİLİK:

9.1. SATICI, ALICI’ya ait edindiği kişisel bilgilerin tamamını, işbu sözleşmede ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan üyelik sözleşmesi, KVKK Politikası, Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası içinde yer alan hükümler uyarınca kullanacak, saklayacak ve ancak mevzuatta öngörülen hallerde 3. kişilerle paylaşacaktır. İşbu madde ALICI tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilir.

9.2.SATICI işbu kişisel bilgileri idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dâhilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi kartı bilgileri SATICI tarafından kesinlikle saklanmaz, Kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

10-UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİ:

Taraflar arasında işbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkta, İZMİR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11-YÜRÜRLÜK:

Taraflar arasında sözleşme, ALICInın sözleşmeyi okuyup onayladığı an itibariyle kurulmuş sayılır. İşbu sözleşmenin altında yer alan “Ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini okudum, anladım, kabul ediyorum.” butonunun tıklanarak, kabul beyanının SATICI’nın kayıtlarına geçtiği anda kurulur ve yürürlüğe girer.

Ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini okudum, anladım, kabul ediyorum.

WESTHAN CAPİTAL EĞİTİM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES: Çamlıçay Mah. 5216 Sk No:14 – Urla | İzmir

TELEFON:+90 (505) 910 85 10

EMAİL: contact@westhancapital.com