Skip to main content

K.V.K.K. POLİTİKASI

WESTHAN CAPİTAL EĞİTİM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) internet sitemizde kişisel verilerini işlediğimiz gerçek kişi kullanıcılar tarafından bilinmesi gerekli olan kişisel verilerin işlenmesine yönelik ilkelerinin neler olduğunu açıklamaktadır. İşbu politika siz değerli kullanıcılarımızın internet sitemize giriş ve üyeliğinde tarafımızla paylaştığınız kişisel verilerinizin ne olduğu, bu verilerin hangi amaçla işlendiği, işlediğimiz kişisel bilgilerinizin hangi amaçla ve kimlere aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel veri toplama hususunda tarafımızın yükümlülükleri ile siz değerli kullanıcılarımızın hakları ve sair konular hakkında bilgi vermektedir.

GİRİŞ           

Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki; WESTHAN CAPİTAL EĞİTİM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ olarak şirket politikamızı güven ve sadakat üzerine inşa ettik.

Bu bağlamda bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi yüksek güvenlik yazılımları ile koruma altına aldığımızı taahhüt ederiz.

WESTHAN CAPİTAL EĞİTİM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ olarak bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin K.V.K.K. kapsamında gizlilik esaslarına dayalı korumaya alındığını ve güven altında bulunduğunu siz değerli kullanıcılarımıza bildiriyoruz.

KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiye kişisel veri denir. Örnekleyecek olursak bireyin adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri gibi kesin teşhisini sağlayan veriler ile kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin veriler kişisel veri kapsamındadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ NE ANLAMA GELİR?

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesidir.

TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL VERİLER NELERDİR?

Öncelikli olarak belirtmek isteriz ki paylaştığınız kişisel verilerinizi ‘’Kişisel Verileri Kullanma Amaçlarımız‘’ kısmında yer alan amaçlar haricinde kullanmayacağımızı taahhüt ederiz.

Siz değerli kullanıcılarımızdan almış olduğumuz kişisel veriler politikamız doğrultusunda kullanılmaktadır.

Site ziyaretçi/kullanıcılarımıza ait topladığımız kişisel veriler;

 • Kimlik bilgileri (isim-soyisim,kimlik numarası)
 • İletişim bilgileri (E-mail adresi, telefon numarası, adres)
 • Başta olmak üzere log kayıtları, çerezler, bağlantı ve sistem bilgileri gibi dolaylı bilgiler vb. veriler tarafımızca işlenmektedir.

BU VERİLERİ NEDEN BİZİMLE PAYLAŞMALISINIZ?

Sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmemiz adına, doğrudan yahut e-posta ile iletişim kurma; müşteri memnuniyeti, doğrudan e-posta pazarlama yöntemiyle sizinle irtibata geçebilme, şikâyet ve taleplerinize değerlendirebilme vb. amacıyla kişisel verilerinizi bizimle paylaşmanız tarafımıza, sizlere daha iyi hizmet sunma imkânı tanımaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KULLANMA AMACIMIZ NELERDİR?

Kişisel bilgilerinizi;

 • Daha etkin iletişim kurma,
 • Kullanıcılarımıza/ziyaretçilerimize sitemizin en faydalı şekilde kullanılmasını sağlama,
 • Kullanıcılarımıza/ziyaretçilerimize vermiş oldukları bilgiler ışığında hizmet sağlama,
 • Hizmetlerimizin, içeriklerimizin ve reklamlarımızın oluşturulması, geliştirilmesine, kullanılmasına, sunulmasına ve iyileştirilmesine yardımcı olmasının yanı sıra kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi,
 • Hizmetlerimizi tüm kullanıcılarımız yararına koruma altına alma amacı da dahil olmak üzere hesap ve ağ güvenliği,
 • Belirli çevrimiçi işlemler için, tarafınızca sağlanan bilgileri herkese açık kaynaklardan doğrulama,
 • Kimliğinizi doğrulama, kullanıcıların kimliklerinin doğrulanmasına yardımcı olma ve uygun hizmetleri belirleme,
 • Sitemizi geliştirmek için denetim, veri analizi ve araştırma
 • Kampanyalarımız hakkında bilgi verme,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının talep etmesi halinde bilgi verme

Amaçlarıyla kullanabiliriz.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

WESTHAN CAPİTAL EĞİTİM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak yasal makam ve mercilerin talepleri üzerine veri aktarımı yapabilir.  Şirketimiz bu bağlamda ancak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddesinde öngörülen düzenlemeler kapsamında kişisel verileri aktarabilir. K.V.K.K. madde 8 ve 9’da öngörülen düzenleme dışında kişisel verileriniz şirketimizden başka hiçbir kurum ile paylaşılmaz.

YASAL DAYANAK VE GENEL İLKELER

Kişisel veriler başta Anayasa’da koruma altına alınmakla birlikte 6698 sayılı Kanun, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuatta düzenlenmiştir.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda da kişisel verilerin korunması için bir takım cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla kişisel verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

Şirketimiz gizliliğin korunması için gereken tedbirler almak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkelere uygun olmak üzere; kişisel verileri, işbu Politikada belirtilen amaçlar çerçevesinde aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak işlemektedir:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

WESTHAN CAPİTAL EĞİTİM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ, K.V.K.K.’nın 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. (“Aydınlatma Metni”ne sitemizden ulaşabilirsiniz.)

Bu bölümde kişisel veri sahipleri K.V.K.K.’nın 10. Maddesinin d bendi uyarınca, kişisel veri sahibinin hakları konusunda bilgilendirilmektedir.

Veri sahibi olarak K.V.K.K. madde 11 uyarınca; herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili,

 • kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • kişisel verilerin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Bu kapsamda, gerek Anayasal bir hak olan “Bilgi Edinme Hakkı” gerekse işbu K.V.K.K. hükmü uyarınca kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda, WESTHAN CAPİTAL EĞİTİM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ gerekli bilgilendirmeyi yapmayı taahhüt eder.

Veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklardan herhangi birini kullanmak istemeniz durumunda, sitede yer alan adres bilgilerimize başvurunuzu bildiren bir dilekçeyi şahsen veya noter yoluyla iletmeniz veya elektronik posta adresimize güvenli elektronik imzanız ile göndermeniz gerekmektedir.

Başvuru ve talepleriniz K.V.K.K.’nın 13. Maddesi kapsamında talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır.

Veri sahiplerinden gelen taleplere yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar, veri sahiplerine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir.

Veri sahiplerinin talepleri kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

 • Türk Ceza Kanunu’nun 138inci maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7nci maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde şirketimiz kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
 • Log kayıtları yalnızca şirketimizin ilgili biriminde görevli çalışanlar ve web sitesi hizmetleri aldığımız firma ile paylaşılır ve bu kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.
 • Üyeliğinizi sona erdirmeniz halinde talebiniz doğrultusunda kişisel verileriniz hemen silinebileceği gibi her halükarda yasal mevzuatta yer alan sürelerde silinmektedir.

POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI

Kişisel verilerinizin işlenmesi/anonimleştirilmesi vb. hususlarda ilgili yasal düzenlemeler ve mevzuatlar öncelikli olarak uygulanacaktır. İşbu Politika ile ilgili mevzuatın uyuşmadığı kısımların olması durumunda ilgili yasal düzenlemeler ve mevzuat uygulanacaktır.

Yasal mevzuatın değişmesi/düzenlenmesi gibi hususların varlığı halinde WESTHAN CAPİTAL EĞİTİM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ’nin işbu Kişisel Verilerin Korunması
Politikası’nı yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkı saklıdır.

Politika ile ilgili çıkacak herhangi bir uyuşmazlıkta İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Kullanıcılar yetki bakımından İzmir Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkisini işbu politikayı onaylanmakla kabul etmiş sayılırlar.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA AÇIK RIZA METNİ

Veri sorumlusu sıfatıyla İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 226608 numarası ile kayıtlı Çamlıçay Mah. 5216 Sk No:14 – Urla | İZMİR adresinde faaliyet gösteren WESTHAN CAPİTAL EĞİTİM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ  (“ŞİRKET”) olarak, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında, kişisel verileri işlemesi ve aktarması için öngörülen açık rıza alma yükümlülüğünün istisnasına giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması amacıyla aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

Kimlik verilerim, iletişim verilerim, görsel/işitsel verilerim, finansal verilerim, mesleki verilerim, işlem güvenliği verilerim, hukuki işlem verilerim,  fiziksel mekan güvenliği kapsamına giren verilerim, ve imza verilerimden oluşan kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin, sözleşme devam ettiği sürece ve her halükarda ilgili Kanunçerçevesinde belirlenmiş yasal saklama sürelerince kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması ve aktarılması hususları ile birlikte yasal saklama süresinin dolması halinde kişisel verilerimin ilgili Kanun ve buna bağlı alt yasal düzenlemelere uygun şekilde sileneceği, yok edileceği veya anonim hale getirileceği konularında Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 10. maddesine göre tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını,

ŞİRKETin resmi web sitesinde (www.westhancapital.com) yayımlanan K.V.K.K. POLİTİKASI ile AYDINLATMA METNİ’ni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki ve baskı altında kalmaksızın işbu “Açık Rıza Beyanı” metninde yukarıda belirtilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin ŞİRKET tarafından toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi,saklanması ve aktarılmasına açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Şirket tarafından Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi, söz konusu hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, WESTHAN CAPITAL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“”Şirket”) tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine dair aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz ile olan sözleşmesel ilişkiniz çerçevesinde toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği açıklanmaktadır.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.westhancapital.com] adresinde yer alan K.V.K.K. Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

1-VERİ SORUMLUSU:

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 226608 numarası ile kayıtlı Çamlıçay Mah. 5216 Sk No:14 – Urla | İZMİR adresinde faaliyet gösteren WESTHAN CAPİTAL EĞİTİM DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni çerçevesinde işlenmektedir.

2-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI:

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde:

 • Sözleşmeden kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek,
 • Müşterilerimizle daha etkin iletişim kurmak,
 • Müşterilerimize vermiş oldukları bilgiler ışığında hizmet sağlamak,
 • Şirkettarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Hizmetlerimizi tüm kullanıcılarımız yararına koruma altına alma amacı da dâhil olmak üzere hesap ve ağ güvenliğini sağlamak,
 • Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi gibi süreçleri yürütmek,
 • Sitemizi geliştirmek için denetim, veri analizi ve araştırma yapmak,
 • V.K.K. ve sair ilgili mevzuattaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bu kapsamda

Kamu kurum ve kuruluşlarının talep etmesi halinde bilgi vermek,

 • Sizleri şirketimiz kampanya, yenilik ve gelişmelerindenhaberdar edebilmek

Amaçlarıyla kişisel bilgileriniz toplanmakta ve bu kapsamda işlenmektedir.

3-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİLER VE AKTARMA AMAÇLARI:

Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda açıklanan amaçlar bakımından gerekli ölçüde erişilebilmektedir.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, meşru menfaat ile bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında, mevzuatta açıkça yetkili kılınmış yerler ile yetkili kılınmış mercilerin talepleri halinde kendileri ile paylaşılabilir. Ayrıca, bir mahkeme kararı ve kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurum ile paylaşılabilir.

4-KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sitemiz üzerinden elektronik ortamda toplanmaktadır. İşbu kişisel veriler doğrudan siz müşterilerimiz tarafından www.westhancapital.com’a pozitif hareketleri neticesinde başvuru formu/üyelik formu/iletişim formu/kampanya formu gibi formlarda verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri bu tür verilere girmektedir.

Sitemizi kullandığınız zaman, tarafınıza sunulan hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla alınan müşterilerin kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel veriler de toplanmaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir.

Ayrıca, sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.Çerezler, sitenin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, siteyi analiz etmek ve sitenin performansını arttırmak, sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak, kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek amaçlarıyla işlenebilir. Sitemizde:

 • Zorunlu çerezler (Sitemizin doğru bir şekilde çalışması için zorunlu olan, oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri gibi.)
 • İşlevsellik ve tercih çerezleri (Sizlerin site üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlayan, örneğin ziyaretçinin dil tercihini ya da metin font boyu seçiminin hatırlanmasını sağlayan çerezler.)
 • Sosyal medya çerezleri (Sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlayan çerezler)
 • Performans ve analiz çerezleri (Sitemizin geliştirilmesine yardımcı olan, site kullanımları hakkında, sitenin performansının analizinde, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını kontrol amacıyla kullanılan çerezler)
 • Hedefleme ve reklam çerezleri (Sitemizde veya sitemiz dışındaki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımı yapmak için kullanılan çerezler)

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde düzenlenen sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaat, hukuki yükümlülük ile bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında toplanmaktadır.

5-K.V.K.K. KAPSAMINDA HAKLARINIZ:

Kişisel veri sahibi olarak, K.V.K. Kanunu madde 11 uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz.

K.V.K.K. madde 11:

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

K.V.K. Kanunu’nun 13. Maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmaya yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde (yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden elektronik olarak Şirketimizin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi doğrulayan bilgilerle/belgelerle* (T.C. kimlik numarası veya diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası, tebligata esas yerleşim yeri adresi/iş yeri adresi, cep telefonu/telefon/faks numarası, e-posta adresi vb.) birlikte) Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

* Söz konusu belgeler kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi veya kan grubu bilgisi) yer verilmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.